یه وقتایی ادم بدجوری تنهاس. مث الان من. 

گیجم. میخوام بلند شم. میخوام بلند شم