شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۴ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

Unknown

انچه را می شنوی باور می کنی ، در حالی که انچه را نمی شنوی باید باور کنی. زیرا سکوت به حقیقت نزدیک تر است تا گفتار...

 

 

جبران خلیل جبران

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

Unknown

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

Unknown

خوشحالم

 • شا دان
 • ۰
 • ۰

کنکور

حس میکنم دارم راحت میشم

 • شا دان