شاد میگویم

شادمانم

شاد میگویم

شادمانم

شادمان باش

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بفهم.

گفت هروقت بخوای پای حرفات میشینم.نشست.سبک شدم.ولی بازم تو زندگیم پررنگ شد.واسه اینکه من هنوز یاد نگرفتم تو حال زندگی کنم.حالم بهم خورد از بس با گذشته شاد شدم.از بس با گذشته غمگین شدم.بابا یه بار بفهم واسه همیشه.گذشته تموم شد.اینو بفهم.

  • شا دان